PRAVILA PRIVATNOSTI

 

UVODNE ODREDBE

ISTRA D.M.C. d.o.o., Umag, Jadranska 66, OIB: 91825575551, (dalje: ISTRA D.M.C) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U skladu s načelom transparentnosti, ova Pravila namjenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju od strane ISTRE D.M.C., kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Isto tako, svrha ovih Pravila je da se pojedinci koji koriste ovaj internetski portal upoznaju s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom.

Ova Pravila vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja, registracije i korištenja internetskog portala www.croatiaopen.hr sa svim poddomenama, web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju navedenim domenama u vlasništvu ISTRE D.M.C (dalje: internetski portal www.croatiaopen.hr), softverskim aplikacijama koje vam dajemo na korištenje putem računala ili mobilnih uređaja (dalje „Aplikacije“), prilikom slanja elektroničke pošte koja ima link na ova Pravila privatnosti (dalje skupno „On-line usluge“).

Opća pravila i uvjeti korištenja internetskog portala www.croatiaopen.hr utvrđena su zasebnim pravilima i uvjetima korištenja, te će se navedena pravila i uvjeti primjenjivati u svemu što nije utvrđeno ovim Pravilima, te pod uvjetom da ista nisu u suprotnosti sa odredbama ovih Pravila privatnosti.

OSOBNI PODACI

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet.

ISTRA D.M.C. može prikupljati neke od sljedećih osobnih podataka:

 • Ime, Prezime, E-mail adresu, IP adresu, OIB, broj telefona, datum rođenja;
 • Podatke o vašim plaćanjima, broju i vrsti kreditne / debitne kartice, iznosu te broju autorizacije.

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

ISTRA D.M.C. prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki:

 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

Primjer: on-line rezervacija i kupnja ulaznica

Prilikom kupnje ulaznica za teniski turnir Plava laguna Croatian Open Umag koja se vrši na internetskom portalu  https://shop.croatiaopen.hr/ kako bi mogli pružiti zatraženu uslugu.

 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

Primjer: kako bi personalizirali vaše iskustvo

ISTRA D.M.C. može koristiti vaše osobne podatke radi boljeg razumijevanja vaših interesa kako bi vam ponudili neke druge usluge ili proizvode koji bi vas mogli zanimati. To nam omogućava da komunikaciju prilagodimo na način da vam bude relevantna i zanimljiva. 

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

ISTRA D.M.C. prikuplja podatke prilikom pristupa Internetskom portalu www.croatiaopen.hr:

Informacije o korištenju web stranice;

Informacije o klikovima na naše oglase, uključujući i one objavljene na drugim web stranicama;

Obavijest o tome kako pristupate digitalnim uslugama npr. operativni sustav, pretraživač, IP adresu;   

 • Prilikom rezervacije i kupnje ulaznica, prikupljaju se:

Ime, prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, podaci o kreditnoj / debitnoj kartici (vrsta i broj).

Informacije o kupljenim ulaznicama.

 • Prilikom prijave za press akreditiranje na turniru, prikupljaju se:

Ime, prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj ili broj putovnice.

Kontakt informacije medijske kuće koju zastupaju (naziv medija, adresa, adresa elektroničke pošte, kontakt telefon).

 • Prilikom prijave na natječaj za osoblje turnira prikupljaju se:

Ime, prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte, broj telefona, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, informacije o završetku školovanja, broj studentske iskaznice  ili učeničkog servisa, poznavanje stranih jezika, rad na računalu, konfekcijski broj i broj obuće (ukoliko je adresa prebivališta van Umaga i adresu na kojoj će osoba  boraviti za vrijeme rada u Umagu). 

U situaciji u kojoj vi dajete ISTRI D.M.C. osobne podatke drugih osoba, treba voditi računa o sljedećem:

 • ISTRA D.M.C. koristi podatke o drugim osobama koje nam dostavite
 • Kada dostavljate podatke o drugim osobama morate biti sigurni da su one pristale na to i da imate ovlaštenje da to napravite u njihovo ime. Gdje god je to moguće, trebate se pobrinuti da i njih upoznate sa obradom osobnih podataka iz ovih Pravila privatnosti. 

KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI  

Prikupljene podatke ISTRA D.M.C. obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje internetskog portala www.croatiaopen.hr i pružanja željenih usluga.

Prema tome, ISTRA D.M.C. može koristiti vaše osobne podatke kako bi:

 • Pružila usluge koje ste zatražili npr. rezervaciju i kupnju ulaznica;
 • Pružila informacije koje zatražite u vezi usluga koje nudimo;
 • Olakšali korištenje internetskog portala www.croatiaopen.hr uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka;
 • Pomogli prilagoditi sadržaj najrelevantniji za vaše interese, odnosno u svrhu prilagodbe internetskog portala vašim osobnim sklonostima i interesima – ako ne želite primati personalizirani sadržaj, uvijek imate mogućnost prigovoriti na način da izmijenite vaše on-line postavke, ili da nam se javite telefonom ili emailom kako bi ažurirali naše podatke;
 • Poslali obavijesti o važnim vijestima o internetskom portalu;
 • Spriječili prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti;
 • Zaštitili sigurnost i integritet internetskog portala www.croatiaopen.hr ili društva ISTRA D.M.C.;
 • Za marketinške i promocijske svrhe:
 • kako bi vas što bolje razumjeli kao klijenta i da vam prilagodimo naše usluge i marketinšku komunikaciju, ISTRA D.M.C. može kombinirati osobne podatke prikupljene prilikom prodaje usluga sa podacima prikupljenim na našim web stranicama, aplikacijama ili drugim izvorima;
 • da vam pošaljemo obavijesti o novim uslugama, ažuriranjima usluga, događajima i posebnim ponudama za koje smatramo da vas možda zanimaju;
 • da pošaljemo obavijesti o drugim kompanijama i proizvodima za koje mislimo da vas mogu zanimati, ali samo ako ste prethodno pristali na ovakvu komunikaciju,
 • marketinško istraživanje u svrhu unapređenja naših usluga pri čemu uvijek imate mogućnost odbiti sudjelovanje;

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE

ISTRA D.M.C. ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama.

ISTRA D.M.C. može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima koji za nas obavljaju određene funkcije kao što je na primjer održavanje IT sustava, marketinške kampanje, obrada podataka, partneri u organizaciji turnira..

U svakom slučaju, kada ISTRA D.M.C. treba dijeliti prikupljene osobne podatke tada zahtijevamo da ih se zaštiti i da se ne upotrebljavaju u marketinške svrhe.

KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA

Vi imate pravo zatražiti kopiju svih vaših osobnih podataka koje smo prikupili, te nam  možete pisati ako želite kopiju istih te pri tom navedite sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali ISTRA D.M.C. zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično.

Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite.

Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka. ISTRA D.M.C. će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.

Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja ISTRA D.M.C., podnose se u pisanom obliku službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati adresu e-pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). ISTRA D.M.C. će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu.

Adresa službenika za zaštitu osobnih podataka ISTRE D.M.C. je: dpo@plavalaguna.com

Skrećemo pažnju da prije postupanja po vašem zahtjevu, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili vaš identitet. Također, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili da li imate odobrenje za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze. ISTRA D.M.C. koristi usluge pouzdanih IT partnera koji su obavezni primijeniti visoke standarde IT zaštite.

ISTRA D.M.C. primjenjuje prepoznate standarde informacijske sigurnosti:

 • provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na rizicima,
 • minimiziramo izloženost podataka,
 • provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
 • gdje je to moguće, podatke štitimo pseudonimiziramo i anonimiziramo,
 • testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • ograničavamo pristup osobnim podacima na zaposlenike, ugovorne radnike i zastupnike kojima su dopuštenja za korištenje osobnih podataka odobrena ograničeno i kontrolirano na temelju korisničkih zadataka, a koji su dužni poštovati stroge ugovorne obaveze o povjerljivost.

ISTRA D.M.C. poduzima sve mjere koje mogu identificirati probleme, kao i mjere minimiziranja potencijalnih šteta.

Ne zaboravite da ste i vi naš partner u sigurnosti. Pozivamo vas da poduzmete sve moguće korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima (uključujući i svoju zaporku) te da se uvijek odjavite sa internetskog portala nakon uporabe.

Ako osobni podaci koje obrađujemo budu preneseni izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora jer je to nužno kako bi se tehnički izvršila usluga koju je zatražio korisnik, onda će ISTRA D.M.C. poduzeti razumne mjere da osobe kojima se podaci dijele, a koji se nalaze izvan EU, poduzmu primjerene mjere zaštite navedenih podataka i da se pruži zaštita sukladno ovim Pravilima privatnosti.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Razdoblje  u  kojem ISTRA D.M.C. čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome ISTRA D.M.C. propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, ISTRA D.M.C. će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa ISTRE D.M.C., poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

PRIMJENA KOLAČIĆA

ISTRA D.M.C. koristi alate pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala www.croatiaopen.hr i pomoću kojeg možemo prikupiti određene informacije o vama te time stječemo spoznaje o potrebama svojih posjetitelja i/ili korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude.

S tim u vezi koriste se i tako zvani kolačići, kao i neki drugi alati.

Korisnik i/ili posjetitelj može putem odgovarajućih postavki na svojem računalu, pomoću postavki preglednika kojim se koristite, odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije internetskog portala www.croatiaopen.hr više ne mogu u potpunosti koristiti.

Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika i/ili posjetitelja.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Ova web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja ISTRA D.M.C. ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer ISTRA D.M.C. ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije koje njima upravljaju.

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila privatnosti zamjenjuju sve prethodne verzije.

Pravila privatnosti su zadnji put ažurirana: Svibanj 2018.

ISTRA D.M.C pridržava pravo promjene, modifikacije i/ili dopune ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku. Sve promjene Pravila objavit ćemo na Internetskom portalu www.croatiaopen.hr, a u slučaju značajnijih promjena obavijestit ćemo Vas o tome na jasan i razumljiv način.